Viết thư pháp đầu năm ở Kyoto, Nhật Bản 2012 (2)

Viết thư pháp đầu năm ở Kyoto, Nhật Bản 2012 (2)

TÁC PHẨM NỔI BẬT